O Fondu mobility jsme se zmiňovali před více jak rokem. Nyní se k nám dostal aktuální materiál, na jehož základě má tento fond zřídit Rada města Brna na schůzi konané 12. června 2018. Kromě organizace dopravy v klidu (tj. budování a provoz parkovacích stání) má fond sloužit pro pokrytí nákladů na realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility vycházející z Plánu mobility (známého též jako „snůška nesmyslů a zlomyslný blábol“) v těchto oblastech:

  • opatření pro pěší a cyklistickou dopravu;
  • BESIP (pěší doprava – bezpečné přechody, bezpečná cesta do školy, K+R u ZŠ a MŠ, bezbariérové řešení, kampaně pro zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu;
  • zlepšení přístupnosti zastávek MHD;
  • propagace udržitelných druhů dopravy (veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava, bikesharing, carsharing).

Příjmy fondu se budou skládat zejména z příjmů z rezidentního parkování a příjmů za porušení pravidel provozovatele vozidla, která byla zjištěna prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v oblastech neoprávněného zastavení nebo stání, příjmů z neoprávněného vjezdu do vymezených oblastí upravených vyhláškou č. 13/2015 v platném znění, příjmů z přestupků za překročení rychlosti projíždějících vozidel na území obce – úsekové měření rychlosti, příjmů z kontrolního vážení vozidel a příjmů za povolení užívání stanovišť TAXI služby a příjmy z vyhrazených parkovacích stání na základě uzavřených smluv.

Jinými slovy – řidiči z nesystémových (stávající podoba rezidentního parkování) a represivních (úsekové měření) opatření zaplatí financování propagace „udržitelných“ druhů dopravy. Tato formulace je poněkud komická, přihlédneme-li k tomu, že se hromadná doprava dotuje, zatímco individuální si hradí každý řidič sám. A tak majitelé automobilů se svých peněz ještě přispějí na propagaci už tak dosti dotované hromadné dopravy. A na propagaci chůze. Legraci si neděláme – nedávno se skutečně objevil záměr propagovat chůzi za dva miliony korun.

Oprávněně se tak obáváme, že na tyto aktivity nesouvisející s budováním infrastruktury připadne neúměrné množství peněz. Očekávat od Rady, že toto kontroverzní ustanovení z návrhu vyjmou, by bylo při jejím současném složení bláhové. Proto nás napadlo stanovit závazný poměr, v jakém budou prostředky vynaloženy, tj. například na každých 100 tisíc vynaložených korun ročně na organizaci dopravy v klidu lze nanejvýše utratit tisíc korun za ostatní (okrajové) aktivity. To bychom akceptovali jako kompromisní řešení.

Předložený návrh rozpočtu rovněž počítá už od roku 2019 s tím, že bude vydáno 30 200 rezidentních a 3 000 abonentních oprávnění. Vzhledem k tomu, že v té době budou teprve budovány první čtyři oblasti placeného stání, bude k dispozici zhruba 4 000 parkovacích míst. Je absurdní očekávat, že si občané vyřídí takové množství parkovacích oprávnění na tak málo parkovacích míst.

Dále jsou rozpočtovány příjmy z neoprávněného zastavení nebo stání a z neoprávněného vjezdu do vymezených oblastí. Tato čísla vypadají jako typická „hausnumera“. Celkem by nás zajímalo, na základě čeho byla zvolena a proč magistrát už dopředu očekává, že řidiči budou páchat přestupky v takové míře.

Závěrem upozorňujeme, že součástí příjmu fondu má být výnos z úsekového měření rychlosti. To do budoucna otevírá prostor argumentaci „na úsekovém měření je jasná shoda, bylo to odhlasováno jako součást Fondu mobility“ a „je v zájmu řidičů, aby se co nejvíce kasírovalo“ při zavádění měřených úseků. Přitom podle dostupného návrhu bude „kasírování“ řidičů zejména v zájmu těch, co budou zajišťovat propagaci té takzvané „udržitelné“ dopravy.

Materiály pro jednání rady si můžete přečíst zde:

Statut fondu

Návrh rozpočtu

Materiál pro jednání rady

Za spolek Brno autem Jan Mandát a Pavel Mises