Městská část Brno-Vinohrady se odmítla zapojit do systému rezidenčního parkování. Článek místostarosty Mgr. Jiřího Karáska velice trefně vystihuje proč.

Text byl otištěn v květnovém vinohradském Informu, přinášíme část věnovanou právě rezidenčnímu parkování.

Rezidentní parkování

Stejně jako všechny městské části tak i Vinohrady obdržely v únoru loňského roku magistrátní výzvu k vyjádření se k realizaci zavedení rezidentního parkování přičemž tato výzva již obsahovala i patřičně zformulované (sic!) odpovědi a to ve formátu – m. č. požaduje / nepožaduje zavedení rezidentního parkování. K výzvě byl přiložen dokument Záměr realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně. Přiložený dokument je však nazýván dokumentem ze setrvačnosti. Po stránce obsahové jde spíše o kompilaci obecně platných tvrzení často ideologicky silně podbarvených s popisem jinde zavedených systémů (často ovšem nepřenosných) Souhlasem s výzvou na zavedení rezidentního parkovaní by byl podepsán bianco šek bez větších možností dalšího ovlivňování dění v řešení dopravy v klidu na Vinohradech. Otevřelo by to dveře k nejrůznějším experimentům s placeným parkováním (karta rezidenta) a ještě více placeným parkováním (karta abonenta, návštěvníka atp) to vše za současného výrazného snížení !!! počtu parkovacích míst nově vyznačovaných podle dnes platných norem. Navíc se obávám že, platby za pouhé vystavení parkovacích karet by postupně narůstaly až k několika tisícovým částkám a tyto příjmy by dále byly směrovány nikoliv na Vinohrady (kde by snad mohly být přínosem) ale přímo do pokladny magistrátu.

Zdůrazňuji, že vlastnictví parkovací karty ještě neznamená, že řidič taky v okolí svého bydliště zaparkuje. Nejenom proto jsem navrhoval, zcela v souladu s doporučením dopravní komise, aby nejprve magistrátní Odbor dopravy vypracoval a předložil základní dokumenty nutně k rozhodování a to např. zjištění stávající poptávky po parkování na základě reálného dopravního průzkumu zpracování analýzy dopravy v klidu, bilance parkování v území a to nejen současného stavu ale i včetně výhledu v navrhovaném území návrh stavebních úprav na legalizaci stání, pasportizaci stávajících park. Zjištění počtu míst a stav po provedení úprav atp atp.

I když diskuze nad zavedením či nezavedením rezidentního parkování na Vinohradech byly dlouhé, dokonce velmi dlouhé a bouřlivé, ve výsledku platí, že návrh v podobě v jaké byl předložen byl shledán nevhodným a rezidentní stání nebude na Vinohradech v nejbližší době zavedeno.