V minulém týdnu jsme informovali o plánovaném omezení provozu v lokalitě ulic Nádražní a Benešovy. Záměrem omezení je ve stručnosti znemožnit odbočení z Masarykovy směrem k nádraží s tím, že z Nádražní nebude možné odbočit na Benešovu a od Koliště zase nebude možné odbočit směrem do Nádražní. Detaily naleznete v odkazovaném článku.

Omezení má být realizováno takzvaným opatřením obecné povahy. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje v § 172 odst. 4 těm, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Lhůta pro podání připomínek je 30 dnů od zveřejnění. Veřejná vyhláška byla zveřejněna dne 23.10.2017 s tím, že za doručenou se má patnáctým dnem po zveřejnění. Lhůta pro podání připomínek tak začala běžet od 7.11.2017. Do 7.12.2017 můžete zasílat odboru dopravy Magistrátu města Brna své připomínky.  Pokud jste vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, můžete ve stejné lhůtě podávat písemně odůvodněné námitky.

Pokud se chcete do připomínkování zapojit, využijte naše vzorové připomínky (ve formátu Word (.docx) nebo .pdf). Můžete si je dle potřeby doplnit nebo upravit, případně využijte jen původní znění. Připomínky je potřeba doručit magistrátu poštou, osobně na podatelnu, případně datovou schránkou, nejpozději však do 7.12.2017.

Zapojte do připomínkování, prosím, i vaše kolegy, příbuzné a přátele. Jen zapojení co největšího počtu lidí může nesmyslný záměr omezení provozu kolem nádraží zvrátit.

Jan Mandát, předseda spolku