Původní záměr uzavřít centrum Brna závorovým systémem nebude podle veřejného prohlášení náměstka pro dopravu Bc. Matěje Hollana realizován. Město však stále hledá cesty, jak omezit pohyb vozidel po městě, a jak mít řidiče více pod kontrolou. Jedním z projektů, který pohyb řidičů po městě omezí, je rezidentní parkování. Město bude rozdělené na jednotlivé zóny a rezident bude mimo zóny v okolí místa trvalého pobytu platit parkování v návštěvnickém režimu. Cílem tohoto projektu je omezit pohyb automobilů po městě. Řidiči pak mají být pod dozorem mobilního kamerového systému. O tom jsme již informovali v loni v rámci prvních informací o rezidentním parkování. Záměrem je kontrolovat vozidla v zónách služebními vozidly městské policie osazených kamerami.

Nyní se k nám dostal materiál z Komise dopravy Rady města Brna.

kontrola-parkovani-v-historickem-jadru

V souvislosti s rezidentním parkováním projednávala komise možné způsoby kontroly vozidel v oblasti placeného stání. V projednávaném materiálu (doporučuji přečíst celý) jsou navrženy tři varianty. Kontrola pomocí závorového systému, kontrola městskou policií a kontrola pomocí mobilního kamerového systému. Odbor dopravy MMB doporučuje schválit variantu kontroly pomocí mobilního kamerového systému. Materiál však neobsahuje technický popis mobilního kamerového systému ani vyčíslení pořizovacích a provozních nákladů. Je tedy logické, že bod 95. Kontrola parkování v historickém jádru (mimo pěší zónu) v souvislosti se zavedením oblastí placeného stání – RM7/07271 byl z jednání Rady města Brna dne 21. 2. 2017 stažen. Rezidentní parkování má být v Brně zavedeno od 4. září 2017. Rada města však dosud neví, jak bude rezidentní parkování monitorováno a Odbor dopravy dosud nepředložil potřebné nacenění.

Z hlediska omezení vjezdu do historického centra města je však podle neoficiálních zdrojů ve hře ještě jedna varianta. Má se údajně objevit čtvrtý návrh, který by znamenal monitorování vjezdu do centra kamerovým systémem. Tedy bez omezení vjezdu závorami a zpoplatnění parkování. Stacionární kamerový systém má sledovat vjíždějící vozidla a podle RZ vyhodnotí oprávnění k vjezdu. Vozidla vjíždějící bez povolení pak budou řešena ve správním řízení.

Kamerový systém bez závor považuji za rozumnější než závorový systém, ani tato varianta však není nejvhodnější. Sledování kamerami nezabrání řidičům ve vjezdu. Tento mechanismus bude pouze řešit následky porušení zákazových značek a nebude jim předcházet. Osobně se kloním k variantě hlídání vjezdu městskou policií. Ta řidiče rovnou zastaví a na místě mu vysvětlí, že do historického centra je omezen vjezd. Současně jsou strážníci vidět již z dálky a řidiči bez potřebného povolení si vjezd do oblasti s dopravním omezením rozmyslí. Kamery mají oproti fyzické přítomnosti strážníků minimální preventivní efekt a v konečném důsledku způsobí pouze větší zahlcení Odboru dopravně-správních činností, který bude nepovolené vjezdy projednávat.

Domnívám se, že prevence by měla mít vždy přednost před represí. Kamery jsou prostředkem čistě represivním, směřujícím k výběru peněz za porušení zákona. Fyzická přítomnost strážníků naopak řeší porušení zákona ihned a má preventivní charakter. A město by nemělo upřednostňovat výběr peněz před zajištěním svého fungování.

Jan Mandát, předseda spolku